Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος

Social Media
Δημοσίευση: 16-05-2021 23:07 | Ενημέρωση: 17-05-2021 15:35 | Προβολές: 1419
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και ειδικότερα του άρθρου23,
2. το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31),
3. του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018) ‘’Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις‘’ και ειδικότερα των άρθρων 10, 11 και 18 παρ. 6,
4. το Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
5. της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),


1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος με θητεία από 01-09-2021 έως και την 31η-08-2023.


2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 από ώρα 10:00 έως 11:00. Η ψηφοφορία θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την επομένη Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο.


3. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ως άνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των ανωτέρω σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (grambg@ionio.gr), έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ώρα 14.00.


Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π.
Καθηγητής Διονύσιος Κουλουγλιώτης


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)