Πολιτική Ποιότητας
gr  pdf.png  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΤ
Mέγεθος: 222.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων εγκρίθηκε στην 6η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και επικαιροποιήθηκε στη 10η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2022.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

της Σχολής Περιβάλλοντος

του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές οποιουδήποτε κύκλου σπουδών υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της Επιστήμης Τροφίμων. Από ιδρύσεώς του, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στοχεύει στη δημιουργία ικανών επαγγελματιών στον τομέα των τροφίμων. Η λειτουργία του διέπεται αποκλειστικά από ακαδημαϊκά κριτήρια, ανεξαρτήτως φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, όλων ανεξαιρέτως των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων προέρχεται από τη διαδοχική εξέλιξη των τμημάτων Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, γεγονός που έχει κληροδοτήσει διεπιστημονικότητα στο πρόγραμμα σπουδών του, και τη δυνατότητα να συνδέει τον πρωτογενή τομέα (παραγωγή τροφίμων) με τις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης αειφορικών συστημάτων τροφίμων. Το Τμήμα δίνει έμφαση στη στρατηγική «Farm-to-Fork» που στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας τροφίμων, στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε επαρκή και ασφαλή τρόφιμα και προϊόντα τροφίμων, καθώς και στη στρατηγική της βιοοικονομίας και ανάπτυξης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων. Υπηρετεί το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων, της επεξεργασίας και διάθεσής τους, ενώ παράλληλα έχει έντονο το χαρακτήρα εφαρμογής βιοτεχνολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας, αλλά και της μετέπειτα διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων και υποπροϊόντων.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιδρύματος και χαράσσεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έχει ορίσει η ΑΔΙΠ (ΕΘΑΑΕ) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων περιλαμβάνει τέσσερεις κύριους στρατηγικούς στόχους και έντεκα στόχους ποιότητας (των οποίων οι αντίστοιχες τιμές-στόχοι, παρατηρήσεις επ’ αυτών, ενέργειες-δράσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξή τους, καθώς και τα υπεύθυνα όργανα ελέγχου των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, αποτυπώνονται με λεπτομέρεια στον σχετικό Πίνακα («Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος») και στηρίζεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

  • Διαρκή αναμόρφωση και αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, με στόχο την επικαιροποίηση των παρεχόμενων γνώσεων και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων, τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή: (α) τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονισμών για όλα τα Προγράμματα Σπουδών, και (β) πιστοποιητικών απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με στόχο την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και τη διασφάλιση απόκτησης προσόντων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, που εκφράζεται από: (α) την αποτίμηση της ικανοποίησης των φοιτητών μέσω κατάλληλα ορισμένης μεθοδολογίας και ερωτηματολογίων, (β) τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα του διδακτικού προσωπικού για την εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, (γ) την εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας, (δ) την αξιόπιστη και αδιάβλητη αξιολόγηση των επιδόσεων και (ε) την ενίσχυση της οργανωμένης και ολοκληρωμένης μάθησης ανά επίπεδο σπουδών.
  • Διαρκή βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα μέσω της υιοθέτησης των πορισμάτων που προκύπτουν από τη διενέργεια ετήσιας αυτοαξιολόγησης. Η ετήσια αυτοαξιολόγηση πραγματοποιείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και εκπροσώπηση σε όργανα τους τμήματος κ.ά.), αποτίμηση των ερευνητικών επιδόσεων του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και του βαθμού υποστήριξης της λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.
  • Διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή της με την διδασκαλία, μέσω προώθησης της αριστείας και της καινοτομίας, ενεργοποίησης των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων από τους διδάσκοντες.
  • Στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιστημονικού επιπέδου διδακτικό και λοιπό προσωπικό, διαρκώς ενεργό και με δυναμική που θεμελιώνει προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.
  • Διάχυση της γνώσης, διασύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία και διεθνοποίηση. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσα από την ανάληψη ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών, που υπηρετούν ανάγκες της κοινωνίας και προβάλλουν δημοσίως το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που επιτελείται. Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς φορείς, προαγωγή κοινωνικής προσφοράς, οργάνωση διαλέξεων σε επίκαιρα και συναφή θέματα με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, ενίσχυση διεθνών συνεργασιών με ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, κινητικότητα φοιτητικού πληθυσμού και διδακτικού προσωπικού κ.α.
  • Συνεχής βελτίωση των κτηριακών υποδομών και εργαστηριακού εξοπλισμού, των ψηφιακών υποδομών και παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, των συνθηκών διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών χώρων για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές, και των συνθηκών εργασίας για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Η Πολιτική Ποιότητας εγκρίνεται και επικαιροποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και υλοποιείται/παρακολουθείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), η οποία στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ και επικουρείται στο έργο της από διοικητικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος.

Η ΟΜΕΑ έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της εποπτείας, επιθεώρησης και διαμόρφωσης προτάσεων βελτίωσης της πολιτικής και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, την ευθύνη συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων και τη διασφάλιση της ακρίβειας και της επικαιροποίησής τους. Επιπρόσθετα η ΟΜΕΑ έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών, τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ετήσιας αυτοαξιολόγησης, τεκμηριωμένων με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, το διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλο θέμα, που -σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο- αφορά την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Τα προαναφερθέντα, προεξεχόντων του φακέλου πιστοποίησης και των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, υποβάλλονται στη ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Ενημέρωση: 15-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας