Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011

Social Media
Δημοσίευση: 10-09-2019 11:54 | Προβολές: 2129
Έναρξη: 10-09-2019 |Λήξη: 23-09-2019
[Έληξε]

Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του/των κάτωθι γνωστικού /ων αντικειμένου/νων στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

1. Γνωστικό αντικείμενο Οικονομίας-Μαθηματικών (Εφαρμογές πληροφορικής)
2. Γνωστικό αντικείμενο Χημείας-Χημείας Τροφίμων (Γενική & Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Χημεία, Βιοχημεία, Ανάλυση Τροφίμων, Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων, Ενζυμολογία)
3. Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογίας Τροφίμων (Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Σιτηρών, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Οίνου, Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων)
4. Γνωστικό Αντικείμενο Βιοτεχνολογίας-Μικροβιολογίας Τροφίμων και Επεξεργασίας Τροφίμων (Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ, Επεξεργασία Τροφίμων Ι, Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Ανάπτυξη Βιοδιϋλιστηρίων)
5. Γνωστικό Αντικείμενο Πρωτογενούς Παραγωγής-Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ειδική Ζωοτεχνία)

To αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υπότροφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό, θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά του και τις εν γένει ανάγκες του. Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40), εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και τις 23/9/2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Παν/μίου – Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Αργοστόλι - τηλ. 2671027101-103 & φαξ:2671027103.

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκού/ων Υποτρόφου/ων βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και εφόσον εγκριθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 2671027101-103 και FAX: 2671027102).

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας