Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.

Social Media
Δημοσίευση: 25-03-2020 12:39 | Προβολές: 5694
image

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. 119/23-03-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.» σας γνωρίζουμε ότι μετά από συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στις εστίες και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες α΄, β΄ και γ΄ της ως άνω εγκυκλίου, να μετακινηθούν εφάπαξ δωρεάν με τα μεταφορικά μέσα των μελών της Π.Ο.Α.Υ.Σ. προς την κατοικία την οποία διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Για την εφαρμογή της εν λόγω πρόβλεψης, οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. καλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα και επιθυμούν να μεταβούν στην κατοικία τους λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι..

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. παρακαλούνται να αποστείλουν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση depminoffice@minedu.gov.gr, τους καταλόγους με τους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σε εστία αρμοδιότητάς τους ή σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Οι φοιτητές, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποχωρούν από τις εστίες ή τις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες διαμένουν, καλούνται να συμπληρώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Dilosi» https://dilosi.services.gov.gr, στην οποία θα δηλώνουν συμπληρωμένο το κείμενο το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος.

Την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα την επισυνάπτουν σε email με θέμα «Μετακίνηση Φοιτητών Εστιών» στο σώμα του οποίου θα παραθέτουν μόνο τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, την πόλη στην οποία βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία διαμένουν, και τον προορισμό μετακίνησής τους (τόπος της κατοικίας που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια).

Το εν λόγω email θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση depminoffice@minedu.gov.gr. Επισημαίνεται ότι κατά τη μετακίνησή τους οι φοιτητές με τα μεταφορικά μέσα της Π.Ο.Α.Υ.Σ. θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα για την απαραίτητη ταυτοπροσωπία.

 


 

Παράρτημα

Κείμενο το οποίο δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Dilosi»:

«Είμαι φοιτητής/ρια του …………………..(παρακαλούμε αναφέρετε το Α.Ε.Ι.), με αριθμό μητρώου …………… και διαμένω νομίμως στην εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα που μισθώνεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις δύο επιλογές), η οποία βρίσκεται στην πόλη …………. και επιθυμώ όπως μεταβώ δωρεάν με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην κατοικία μου, η οποία βρίσκεται στην πόλη ………………… μέσω Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας της εστίας/ξενοδοχειακής μονάδας, όπου διαμένω.

Για τον λόγο αυτό παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη συλλογή και επεξεργασία από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση αποκλειστικά για την εξακρίβωση των στοιχείων μου, τον συντονισμό και την ολοκλήρωση της δωρεάν μετάβασής μου από την πόλη που βρίσκομαι προς την κατοικία μου. Επίσης παρέχω το δικαίωμα παροχής των αναγκαίων προσωπικών μου δεδομένων (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΔΤ, αριθμό μητρώου φοιτητή, προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ., αποκλειστικά για τη μετάβαση μου από την πόλη όπου βρίσκομαι στην πόλη όπου βρίσκεται η κατοικία μου.»


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας