ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Social Media
Δημοσίευση: 30-06-2021 15:07 | Προβολές: 1115
image

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κεντρικη Εφορευτικη Επιτροπή

για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

για το χρονικό διάστημα 1-9-2021 έως 31-8-2023

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της οικείας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Οργάνου Διενέργειας Εκλογών κατά την έννοια της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ.Β’/22-6-2020)

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Σήμερα, 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, διεξήχθη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΠΕ/2051/14.05.2021 Προκήρυξης Εκλογών και Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος Καθηγητή κ. Διονυσίου Κουλουγλιώτη αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), από ώρα 10:00 έως 11:00 για το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (της οποίας τα μέλη ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΠΕ/2329/03-06-2021 Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος συνεδρίασε με χρήση συστήματος τηλεδιάσκεψης και συνέταξε το παρόν πρακτικό, σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων. Παρόντα/συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη είναι όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

  1. Ευφημία Ηρειώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
  2. Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Διαχειριστής της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας
  3. Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής, Γραμματέας

 

Τα Πρακτικά τηρεί ο κ. Παύλος Μπουχάγιερ.

 

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σήμερα, 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 10:00 έως 11:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), βάσει των διατάξεων της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ.Β’/22-6-2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών οργάνων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», και της σχετικής προαναφερόμενης Προκύρηξης Εκλογών.

 

Οι υποψηφιότητες για το κάθε αξίωμα (Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια για το καθένα) ακολουθούν:

 

Α. Για το αξίωμα του Προέδρου:

  1. Ο κ. Νικόλαος Κοψαχείλης

 

Β. Για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου:

  1. Ο κ. Αντώνιος Μουστάκας

 

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά από της ενάρξεως, ώρα 10:00, και μέχρι τη λήξη της, ώρα 11:00.

 

Δεν κατατέθηκαν επιπρόσθετα έγγραφα στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

Ώρα 11:00 έληξε ο χρόνος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 

Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας κάθε μέλος της Κ.Ε.Ε. εισήγαγε το ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

 

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμέτρησε τα ψηφοδέλτια και εξήγαγε τα τελικά αποτελέσματα (επισυναπτόμενο αρ. 2).

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α. Για το αξίωμα του Προέδρου:

Εγγεγραμμένοι: 10

Ψηφίσαντες: 10

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 10

Λευκά ψηφοδέλτια : -

Άκυρα ψηφοδέλτια: -

 

Αριθμός ψηφοδελτίων υποψηφιότητας κ. Νικολάλου Κοψαχείλη: 10

 

β. Για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου:

Εγγεγραμμένοι: 10

Ψηφίσαντες: 10

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 10

Λευκά ψηφοδέλτια : 2

Άκυρα ψηφοδέλτια: -

 

Αριθμός ψηφοδελτίων υποψηφιότητας κ. Αντωνίου Μουστάκα: 8

 

Όπως προκύπτει από τα ως άνω αποτελέσματα για το αξίωμα:

Α. του Προέδρου του Τμήματος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Κοψαχείλης αφού συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των (έγκυρων) ψήφων.

 

Β. του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου εκλέγεται ο κ. Αντώνιος Μουστάκας αφού συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των (έγκυρων) ψήφων.

 

Η θητεία των ανωτέρω είναι διετής, από 1-9-2021 έως 31-8-2023.

 

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε ένα πρωτότυπο, διαβιβάζεται και βεβαιώνεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και υπογράφεται παρ’ αυτών, όπως ακολουθεί.

 

Το παρόν Πρακτικό υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής (όργανο που προκήρυξε τις εκλογές) καθώς και στον Πρύτανη του Ιδρύματος, προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γνωστοποιείται δε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, ως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ.Β’/22-6-2020.

 

23 Ιουνίου 2021

 

Η Κεντρική Εφορευτικη Επιτροπή

Όργανο διενέργειας των εκλογών

 ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το χρονικό διάστημα

 1-9-2021 έως 31-8-2023

 

 

 

 

 


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)