Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, με αντικείμενο «Συστήματα Ποιότητας στο Φυτικό Κεφάλαιο και Βιολογική Γεωργία»

Social Media
Δημοσίευση: 09-09-2021 12:24 | Προβολές: 653
Έναρξη: 10-09-2021 |Λήξη: 09-10-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 507.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ποιότητας στο Φυτικό Κεφάλαιο και Βιολογική Γεωργία» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ποιότητας στο Φυτικό Κεφάλαιο και Βιολογική Γεωργία» περιλαμβάνει για μεν τα «Συστήματα Ποιότητας στο Φυτικό Κεφάλαιο» τα επιμέρους πεδία της δημιουργίας και εφαρμογής διαδικασιών για την αποτύπωση διεργασιών, τη θέσπιση σκοπών και στόχων, την ανάπτυξη και εφαρμογή ιχνηλασιμότητας, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους και την ανασκόπηση της διοίκησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για δε τη «Βιολογική Γεωργία», τους τρόπους και τα μέσα παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, τις διαδικασίες σήμανσης των προϊόντων και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την εξαγωγή των βιολογικών προϊόντων. Η εφαρμογή όλων των παραπάνω είναι απαραίτητη προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές και να είναι ανταγωνιστικά στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μία προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 1185/21-05-21/τ. Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ποιότητας στο Φυτικό Κεφάλαιο και Βιολογική Γεωργία».
ΑΔΑ: 6ΦΘΑ46Ψ8ΝΨ-ΩΞΧ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP23492
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Οδός Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι.
Αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά, τηλ.: 2671027101, e-mail: grambg@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-09-2021

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)