Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»

Social Media
Δημοσίευση: 26-05-2022 15:35 | Προβολές: 365
Έναρξη: 26-05-2022 |Λήξη: 03-06-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:
α. Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
β. Η από 23.05.2022/ΘΗΔ: ΔΤΥ 2/25η Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Τύπος Έργου: Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»

CPV: 45233123-7
«Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 24.240,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2021NA34600331 «Επισκευή, Διαρρύθμιση& Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Ιονίου Πανεπιστημίου»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03-06-2022

Τόπος κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/2176/26-05-2022

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
1.Τμήμα Ψηφιακών μέσων & Επικοινωνίας
Αθηνά Γιωβανίτσα 26710-27311, secdmc@ionio.gr
2.Μαρία Βλάσση 26610-87656, m.vlassi@ionio.gr


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας