Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

ShareThis
Δημοσίευση: 20-06-2024 07:59 | Προβολές: 548
image

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α'/21-07-2022) ορίστηκαν τα παρακάτω:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Άρθρο 76 ΝΟΜΟΣ 4957/2022

.......

1.Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.

2.Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Άρθρο 454 ΝΟΜΟΣ 4957/2022

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

…………………………...........………………………………………………………………………………………………………….

3.Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών όπως ορίζεται στο άρθρο 75 καταλαμβάνει τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (Α’ 25), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 75 από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα. Οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής, χωρίς δικαίωμα προσαύξησης του χρόνου φοίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 75.

 

Συνοψίζοντας:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4777/21 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 ΤΟΥ Ν. 4957/22
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22 ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ν+4 ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΑ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022 ΔΕΝ  ΕΙΧΑΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ν) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ν+4 ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022 ΕΙΧΑΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ν) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ν ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022
(Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: ν = 8 εξάμηνα)

Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας