Erasmus

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταξύ των δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Τμήματος αλλά και εμπλουτισμού της εμπειρίας σπουδών των φοιτητών τόσο σε επίπεδο επιστημονικών γνώσεων όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους το Τμήμα έχει υιοθετήσει την πολιτική (σκεπτικό) ενθάρρυνσης της κινητικότητας των φοιτητών μέσω Erasmus+ όσο το δυνατόν νωρίτερα στις σπουδές. Εάν οι φοιτητές μετακινηθούν νωρίς στη διάρκεια των σπουδών προκύπτουν αρκετά οφέλη και ανταποδοτικότητα καθώς αναμένεται:

(α)  η αυξημένη ακαδημαϊκή εμπειρία που αποκτάται στο εξωτερικό να επιστρέφει στο Τμήμα και το ΙΠ,

(β) οι φοιτητές να ωφελούνται από την αυξημένη γλωσσομάθεια και στη συνέχεια των σπουδών τους στο Τμήμα,

(γ) να περιοριστεί ο κίνδυνος επιμήκυνσης σπουδών λόγω κινητικότητας. Φοιτητές που θα φύγουν δεύτερο ή τρίτο έτος αναμένεται να καταφέρουν να απορροφήσουν καθυστερήσεις που συνήθως προκαλεί το εξάμηνο στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει:

(i) Aξιολόγηση και ξεχωριστή μοριοδότηση ανά έτος σπουδών,

(ii) Οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ανά έτος και όχι συνολικά.

 

Αναλυτικότερα η διαδικασία κινητικότητας για εξερχόμενους φοιτητές για σπουδές μέσω Erasmus+ έχει ως εξής:

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης Erasmus+ έχουν όσοι, -ες φοιτητές,-τριες :

(α) είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σπουδών με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών.

(β) έχουν αποδεδειγμένη γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο που ορίζει το Ίδρυμα υποδοχής (ορισμένα Ιδρύματα απορρίπτουν τους υποτρόφους στο αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους, σε περίπτωση απουσίας αντίστοιχου τίτλου γλωσσομάθειας)

(γ) παρέχουν ένδειξη υψηλών κινήτρων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Τα Ιδρύματα υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν Χάρτη Erasmus (ECHE) και να έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Η κατάταξη των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητών πραγματοποιείται με ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus για το Τμήμα.

Τα βαθμολογικά κριτήρια κατάταξης είναι τα ακόλουθα:

I. Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων εξερχόμενων φοιτητών πραγματοποιείται ανά έτος (πρωτοετείς, δευτεροετείς κλπ.). Οι αιτήσεις για μετακίνηση σε εξάμηνο πέρα από τη κανονική διάρκεια σπουδών εξετάζονται στο σύνολό τους και μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εξάμηνο πραγματικής φοίτησης.
 2. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται κινητικότητα στο β’ έτος σπουδών. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται μετακίνηση στο γ’ έτος και μετά οι αιτούντες για πρώτη φορά μετακίνηση στο δ’ έτος σπουδών. Οι λοιπές αιτήσεις εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.
 3. Ειδικές διατάξεις θα εφαρμόζονται κατά έτος εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

 (α) Κριτήρια επίδοσης

Πρωτοετείς φοιτητές:

Αριθμός μορίων εισαγωγής από πανελλήνιες εξετάσεις (σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγούνται οι αιτήσεις με μικρότερο αριθμό πρωτοκόλλου).

Φοιτητές μεγαλύτερων ετών (εντός κανονικού χρόνου φοίτησης):

 • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 10.
 • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή 1.

 (β) Κριτήρια γλωσσομάθειας

Ξένες γλώσσες: επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεκτά γίνονται μόνο αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ.

 • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
 • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
 • Επίπεδο C1: 20 μόρια
 • Επίπεδο C2: 25 μόρια

 (γ) Κίνητρα

 • Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation letter) και αιτιολόγηση: μέγιστο 5 μόρια.
 • Συνέντευξη (αιτιολόγηση λόγων μετακίνησης, αναμενόμενα αποτελέσματα κινητικότητας, κλπ.): μέγιστο 5 μόρια.

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα (α)+(β)+(γ).

 

II. Υποψήφιοι Διδάκτορες

 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή στην οποία πρέπει αναφέρεται: (α) το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος και (β) ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 3. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.
 4. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων για συγκεκριμένο ίδρυμα υποδοχής δίδεται προτεραιότητα στον υποψήφιο που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο και έχει καταθέσει ανελλιπώς της ετήσιες εκθέσεις του.
 5. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την επιτροπή διδακτορικών διατριβών του Τμήματος.
 6. Οι θετικά αξιολογημένες αιτήσεις κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων δεν μπορεί να ξεπερνούν σε αριθμό το 20% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων Erasmus+ ανά προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις κινητικότητας από υποψήφιους διδάκτορες, όλες οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε αιτούντες προπτυχιακούς φοιτητές.

Από την αξιολόγηση προκύπτει ένας ενιαίος κατάλογος για όλους τους υποψηφίους της περιόδου  ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών στον οποίο φοιτούν.

 

Η αλληλουχία ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε υποψήφιος για συμμετοχή στην κινητικότητα Erasmus+ για σπουδές είναι:

(1) Παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του Γραφείου Erasmus και ενημερώνεται για την προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές

(2) Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, το είδος κινητικότητας, το  Ίδρυμα Υποδοχής. Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από πίνακα μαθημάτων τα οποία  θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος στο Ίδρυμα Υποδοχής και που αντιστοιχίζονται με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος τα οποία θα αναγνωριστούν με την επιστροφή του. Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να ισοδυναμούν με 30 ECTS.

(3) H Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του Τμήματος, ο οποίος ελέγχει τις υποψηφιότητες ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην κινητικότητα, αξιολογεί τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που προτείνουν οι υποψήφιοι, κατατάσσει τους υποψηφίους βάσει των βαθμολογικών κριτηρίων και εισηγείται το θέμα στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία αποφασίζει για τις αποδεκτές υποψηφιότητες (nominations).

(4) Οι αποδεκτές υποψηφιότητες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στους υποψηφίους και στο Γραφείο Erasmus. Από το σημείο αυτό και μετά τη διαδικασία συνεχίζει το Γραφείο Erasmus σύμφωνα με οδηγίες που αναφέρονται λεπτομερώς στο σύνδεσμο  https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/#6.

 

KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε δύο περιόδους: πριν τη λήψη πτυχίου εφόσον βρίσκονται στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών τους και μετά τη λήψη του πτυχίου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην κινητικότητα πριν καταστούν πτυχιούχοι. Και πάλι οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην κινητικότητα καθώς τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τους ίδιους (εμπλουτίζονται οι εμπειρίες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η αυτονομία και η αυτοπεποίθηση των φοιτητών και η ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας)  όσο και για το Τμήμα και κατ΄ επέκταση το ΙΠ (ενισχύεται η εξωστρέφεια, του Τμήματος και του Ιδρύματος).

Για την συμμετοχή στην κινητικότητα για πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+ θα πρέπει οι φοιτητές να πληρούν συνδυαστικά τις προϋποθέσεις για: (α) πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και (β) συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.

Αναλυτικότερα η αλληλουχία ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε υποψήφιος για συμμετοχή στην κινητικότητα Erasmus+ για πρακτική άσκηση είναι:

(1) Υποβολή αίτησης για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος (μπορεί να αιτηθεί εφόσον βρίσκεται στο 5ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) και ταυτόχρονα παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του Γραφείου Erasmus και ενημερώνεται για την προκήρυξη κινητικότητας για πρακτική άσκηση

(2) Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για πρακτική άσκηση σύμφωνα. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η χώρα και ο φορέας στον οποίο θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση και το αντικείμενο απασχόλησης (ο υποψήφιος αναζητά ο ίδιος φορέα ή επιχείρηση στο εξωτερικό όπου θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση).

(3) H Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις (α) στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία ελέγχει τις υποψηφιότητες ως προς τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και (β) στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του Τμήματος, ο οποίος ελέγχει τις υποψηφιότητες ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην κινητικότητα για πρακτική άσκηση, κατατάσσει τους υποψηφίους βάσει των βαθμολογικών κριτηρίων και εισηγείται σχετικά στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει για τις αποδεκτές υποψηφιότητες (nominations).

(4) Οι αποδεκτές υποψηφιότητες κινητικότητας για πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+ ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στους υποψηφίους και στο Γραφείο Erasmus. Από το σημείο αυτό και μετά τη διαδικασία συνεχίζει το Γραφείο Erasmus σύμφωνα με οδηγίες που αναφέρονται λεπτομερώς στο σύνδεσμο  https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/#14

Ενημέρωση: 13-03-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας