Κατατακτήριες
gr  doc.png  ΑΙΤΗΣΗ
Mέγεθος: 14.41 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Mέγεθος: 461 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Δυνατότητα εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.2/121871/Β3/3-11-2005 "Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Φ.2/125186/Β3/22-11-2006, Φ.2/63260/Β3/15-6-2007, Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 και 92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ 1329 τ. Β’/02-07-2015) υπουργικές αποφάσεις και το Ν. 4485, άρθρο 74 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/4-8-2017).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον πτυχίο.

Αριθμός εισακτέων με κατατακτήριες εισαγωγικές εξετάσεις

Κάθε χρόνο και για κάθε Τμήμα ο αριθμός εισακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις ανέρχεται στο 12% του αντίστοιχου καθορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας αριθμού εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το Τμήμα δεν δύναται να εισάγει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, αλλά ούτε και μικρότερο, στον βαθμό που υπάρχει ικανός αριθμός εξεταζόμενων που πληροί τις προϋποθέσεις.

Διενέργεια εξετάσεων

Το Τμήμα, διεξάγει ετησίως τις κατατακτήριες εξετάσεις, το διάστημα 1-10 Δεκεμβρίου. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση τριών μαθημάτων, τα οποία επιλέγει η Συνέλευση Τμήματος. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται μόνο με φυσική παρουσία φοιτητών και όχι με μεθόδους εξ αποστάσεως εξέτασης.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η αντίστοιχη ύλη τους αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως – από τα τέλη Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους- στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας των ενδιαφερομένων. Το Πρόγραμμα των κατατακτηρίων ανακοινώνεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής

Κάθε χρόνο οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου. Εκδίδεται σχετική ανακοίνωση εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Συνήθως η γραμματεία του Τμήματος ζητά ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

- Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο επάνω μέρος)

- Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

- Αντίγραφο πτυχίου

- Αναλυτική βαθμολογία

Υποχρεώσεις Υποψηφίων κατά την εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες την πρώτη ημέρα των εξετάσεων χρειάζεται να βρίσκονται στην αίθουσα μία ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων και τις υπόλοιπες δύο ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητά τους.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο μπλε ή μαύρο μελάνι στα γραπτά τους δοκίμια.

Οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Οι υποψήφιοι/ες, εφόσον παραδώσουν το γραπτό τους και εγκαταλείψουν την αίθουσα δεν επιτρέπεται να επανέλθουν στην εξέταση.

Οι υποψήφιοι/ες δεν πρέπει να παρουσιάσουν καμία ένδειξη των ατομικών τους στοιχείων στα γραπτά τους δοκίμια

Οι υποψήφιοι/ες αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα, εάν αντιγράψουν ή δολιεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία.

Εισαγωγή φοιτητών από Κατατακτήριες Εξετάσεις

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων φοιτητών, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει προθεσμία για την εγγραφή τους στη γραμματεία του Τμήματος.

Το εξάμηνο εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. Η Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει το ακριβές εξάμηνο εισαγωγής (μεταξύ 1ου έως 5ου).

Όλοι οι επιτυχόντες/χούσες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Υποδοχής.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει τους κατατασσόμενους από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, κρίνοντας κάθε φορά από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης.

Σημαντικά χρονικά ορόσημα:

Απρίλιος-Μάιος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους: Ανακοίνωση εξεταζόμενων μαθημάτων, εξεταστέας ύλης στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους: Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

1η - 15η Νοεμβρίου: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις

1η - 10η Δεκεμβρίου: Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων

Ενημέρωση: 03-05-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας