Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία (προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου).  

Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας (επισυνάπτεται) προς τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων ορίζει την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή διδάσκοντες άλλων Τμημάτων του ιδρύματος με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητών, τόσο κατά την εκπόνηση, όσο και κατά την παρουσίαση της εργασίας.

Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας.

Οι φοιτητές, με αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας ή/και επιβλέποντος.

Στην παρουσίαση της εργασίας δύναται να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.).

Για την εξέταση της εργασίας ο επιβλέπων καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα καθώς και για τον βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση της εργασίας φοιτητές, σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και βαθμολογούν ανεξάρτητα καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εκπόνησης της εργασίας φοιτητές. Ο βαθμός της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας για καθέναν από τους φοιτητές, προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών.

Εάν μια Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης.

Όλες οι ολοκληρωμένες εργασίες κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου. Η κατάθεση των εργασιών από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Ενημέρωση: 06-11-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας