Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής απευθύνεται στη Συνέλευση του Τμήματος και σε αυτήν αναγράφονται τα εξής:

α) Ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής

β) Η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική).

γ) Ο προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον νόμο (ν. 4485/2017, Άρθρο 39, παράγραφος 1).

Η αίτηση εκπόνησης διατριβής συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

β) Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

ε) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

στ) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητές που ανήκουν σε Ερευνητικά Κέντρα.

ζ) Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

η) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.

θ) Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

ι) Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός. Η επάρκεια της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν ο υποψήφιος: i) έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού, ii) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή iii) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, όπως αντίγραφα εργασιών, συνεδρίων, ερευνητικό έργο, παρακολούθηση μαθημάτων, κ.τ.λ.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας