Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου [ΦΕΚ 1884/B’/28.05.2019] (δείτε σελίδες 21696 – 21703).