Δομή

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής [από σύνολο δέκα (10) μαθημάτων], πτυχιακή εργασία και 2-μηνη πρακτική άσκηση.

Για τη λήψη του πτυχίου προβλέπεται η επιτυχής εξέταση σε σαρανταένα (41) μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και 2-μηνης πρακτικής άσκησης, τα οποία αθροίζονται σε σύνολο 240 Πιστωτικές Μονάδες (Π.M. ή ECTS) (30 Π.Μ. ανά εξάμηνο).

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή βαρύτητας (ΣΒ) κάθε μαθήματος (Μ), σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός πτυχίου= (Βαθμός Μ1 x ΣΒΜ1 ) + (Βαθμός Μ2 x ΣΒΜ2) +...+ (Βαθμός Μ41 x ΣΒΜ41) + (Βαθμός Πτυχιακής x ΣΒΠτυχιακής)
Άθροισμα ΣΒ μαθημάτων + ΣΒΠτυχιακής

Διευκρινίζεται:

  • Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θα πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες του 3ου ή/και του 4ου έτους.
  • Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση στα μισά τουλάχιστον μαθήματα (των πρώτων 6 εξαμήνων) του Προγράμματος Σπουδών και στα μισά Μαθήματα Ειδίκευσης (των πρώτων 6 εξαμήνων).
  • Για τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου δε λαμβάνεται υπόψη η Πρακτική Άσκηση καθώς αυτή δεν αξιολογείται με βαθμό.
  • Η Πτυχιακή Εργασία ισοδυναμεί με τα 3 μαθήματα του εξαμήνου, που το καθένα αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Επομένως η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί συνολικά σε 15 ECTS. Ο συντελεστής βαρύτητας της Πτυχιακής Εργασίας στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου είναι όσο τρία μαθήματα τριών ΔΜ.
  • Ο Βαθμός κάθε Μαθήματος (που έχει και εργαστήριο) εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη την εξής σχέση: Βαθμός Μαθήματος = (Βαθμός Θεωρίας Μαθήματος x 60%) + (Βαθμός Εργαστηρίου Μαθήματος x 40%).
Ενημέρωση: 10-06-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας