Δομή

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής [από σύνολο δέκα (10) μαθημάτων], πτυχιακή εργασία και 2-μηνη πρακτική άσκηση.

Για τη λήψη του πτυχίου προβλέπεται η επιτυχής εξέταση σε σαρανταένα (41) μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και 2-μηνης πρακτικής άσκησης, τα οποία αθροίζονται σε σύνολο 240 Πιστωτικές Μονάδες (Π.M. ή ECTS) (30 Π.Μ. ανά εξάμηνο).

Ο τελικός βαθμός του πτυχίου ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί πιστωτικές μονάδες [Βαθμός μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) μαθήματος] προς το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (εξαιρουμένων αυτών της πρακτικής άσκησης). Στα μαθήματα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου περιλαμβάνεται και η πτυχιακή/διπλωματική εργασία με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (13 ECTS).

Διευκρινίζεται:

  • Οι φοιτητές πραγματοποιούν την 2-μηνη πρακτική τους άσκηση υπό τις εξής προϋποθέσεις:
    (α) να βρίσκονται στο 6ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών (Εξαίρεση: όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus+ μπορούν να αιτηθούν από το 5ο εξάμηνο σπουδών),
    (β) να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% του συνόλου των μαθημάτων των πρώτων έξι (6) εξαμήνων του προγράμματος σπουδών και μεταξύ αυτών στα επτά (7) από τα 14 μαθήματα ειδίκευσης.
  • Για τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου δε λαμβάνεται υπόψη η Πρακτική Άσκηση καθώς αυτή δεν αξιολογείται με βαθμό.
  • Ο Βαθμός κάθε Μαθήματος (που έχει και εργαστήριο) εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη την εξής σχέση: Βαθμός Μαθήματος = (Βαθμός Θεωρίας Μαθήματος x 60%) + (Βαθμός Εργαστηρίου Μαθήματος x 40%).
Ενημέρωση: 09-09-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας