Δομή

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής [από σύνολο δέκα (10) μαθημάτων], πτυχιακή εργασία και 2-μηνη πρακτική άσκηση.

Για τη λήψη του πτυχίου προβλέπεται η επιτυχής εξέταση σε σαραντα ένα (41) μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και 2-μηνης πρακτικής άσκησης, τα οποία αθροίζονται σε σύνολο 240 Πιστωτικές Μονάδες (Π.M. ή ECTS) (30 Π.Μ. ανά εξάμηνο).

Ο τελικός βαθμός του πτυχίου ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί πιστωτικές μονάδες [Βαθμός μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) μαθήματος] προς το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (εξαιρουμένων αυτών της πρακτικής άσκησης). Στα μαθήματα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου περιλαμβάνεται και η πτυχιακή/διπλωματική εργασία με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (13 ECTS).

Διευκρινίζεται:

Οι φοιτητές πραγματοποιούν την 2-μηνη πρακτική τους άσκηση υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) να βρίσκονται στο 6ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών (Εξαίρεση: όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus+ μπορούν να αιτηθούν από το 5ο εξάμηνο σπουδών),

(β) να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% του συνόλου των μαθημάτων των πρώτων έξι (6) εξαμήνων του προγράμματος σπουδών και μεταξύ αυτών στα επτά (7) από τα 14 μαθήματα ειδίκευσης.

Για τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου δε λαμβάνεται υπόψη η Πρακτική Άσκηση καθώς αυτή δεν αξιολογείται με βαθμό.

Ο Βαθμός κάθε Μαθήματος (που έχει και εργαστήριο) εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη την εξής σχέση: Βαθμός Μαθήματος = (Βαθμός Θεωρίας Μαθήματος x 60%) + (Βαθμός Εργαστηρίου Μαθήματος x 40%).

Ενημέρωση: 12-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας