Πρακτική Άσκηση
gr  pdf.png  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ AEI_pdf
Mέγεθος: 437.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ AEI_word
Mέγεθος: 113.83 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΙ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)_word
Mέγεθος: 64 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΙ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)_pdf
Mέγεθος: 124.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ (ΟΑΕΔ)_pdf
Mέγεθος: 123.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ (ΟΑΕΔ)_word
Mέγεθος: 63 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ_pdf
Mέγεθος: 894.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ_word
Mέγεθος: 925 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επικαιροποιημένος κατόπιν αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,

 14η ΓΣ/10-06-2022 & 16η ΓΣ/29-07-2022 & 7ης ΓΣ/03-03-2023 

 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Η’ εξάμηνο) με κωδικό «ΠΡΑΚΤ», είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες (ECTS), δεν βαθμολογείται (Απόφαση 14ης Γενικής Συνέλευσης/10-06-2022) και αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια. Διαρκεί δύο (2) μήνες και αφορά στην παρουσία και άσκηση καθηκόντων φοιτητών σε εν δυνάμει χώρους εργασίας υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π (επόπτη καθηγητή). Υλοποιείται σε φορείς υποδοχής εκτός του Ιονίου Πανεπιστημίου (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, εταιρείες, ΜΚΟ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,) με επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος (https://fst.ionio.gr/gr/students/internships/). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται και μέσω χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Κατσαλήρου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων -1η ΓΣ./ 10.09.2021). Αναπληρωτής Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Παπαδάκη (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 7η ΓΣ/03-03-2023).

 

2. ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα:

α) σε επιχειρήσεις ή φορείς επιλογής των φοιτητών: Οι φοιτητές αναζητούν επιχειρήσεις ή φορείς του ενδιαφέροντος τους για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Βασική προϋπόθεση η συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή. Εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία ακολουθούνται τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω (βλ. Διαδικασίες έναρξης, εκπόνησης, ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης) για την έγκριση του φορέα από την Επιτροπή πρακτικής άσκησης και την έναρξη πραγματοποίησης της πρακτικής.

β) σε επιχειρήσεις ή φορείς επιλογής των φοιτητών μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου»: Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»., Σχετικές ανακοινώσεις, λεπτομερείς οδηγίες και ότι άλλο αφορά την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα: http://dasta.ionio.gr/internship/

γ) στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+: Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να την εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση ERA-PLACES) (https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/). Ειδικότερα, οι φοιτητές του πανεπιστημιακού προγράμματος που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus+, μπορούν να αιτηθούν την έγκριση της πρακτικής άσκησης από το πέμπτο (5ο) εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και στο 50% των μαθημάτων ειδίκευσης μέχρι το συγκεκριμένο εξάμηνο (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 5η ΓΣ./ 12-11-2021).

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.1 Φοιτητές πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών

Οι φοιτητές που φοιτούν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, πραγματοποιούν την δίμηνη πρακτική τους άσκηση υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) να βρίσκονται στο 6ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών (Εξαίρεση: όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus+ μπορούν να αιτηθούν από το 5ο εξάμηνο σπουδών)

(β) να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% του συνόλου των μαθημάτων των πρώτων έξι (6) εξαμήνων του προγράμματος σπουδών (και τουλάχιστον 90 ECTS) και μεταξύ αυτών στα επτά (7) από τα 14 μαθήματα ειδίκευσης που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Επεξεργασία Τροφίμων Ι
 2. Ανάλυση Τροφίμων
 3. Μικροβιολογία Τροφίμων
 4. Μηχανική Τροφίμων
 5. Χημεία Τροφίμων
 6. Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 7. Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ
 8. Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών
 9. Επιστήμη και Τεχνολογία Λιπών και Ελαίων
 10. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων του
 11. Βιομηχανικές Ζυμώσεις
 12. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων
 13. Επιστήμη και Τεχνολογία Σιτηρών και Προϊόντων τους
 14. Επιλογής από Ομάδα μαθημάτων Α ή Β ή Γ

3.2 Φοιτητές προερχόμενοι από το πρώην ΤΕΙ

Οι φοιτητές που προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ, πραγματοποιούν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) να βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών

(β) να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και μεταξύ αυτών στα επτά (7) από τα 14 μαθήματα ειδίκευσης που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Ανάλυση τροφίμων
 2. Μικροβιολογία τροφίμων ΙΙ
 3. Ενόργανη ανάλυση τροφίμων
 4. Επεξεργασία τροφίμων ΙΙ
 5. Βιομηχανικές ζυμώσεις
 6. Χημεία Τροφίμων
 7. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος
 8. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Σιτηρών
 9. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Φρούτων και Λαχανικών
 10. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων
 11. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Οίνου
 12. Τεχνολογία και Έλεγχος Νερού
 13. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος
 14. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Ελαιόλαδου και Λιπαρών Υλών


4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

4.1. Υποβολή Αιτήσεων

Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υποβάλλουν αίτηση (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για την περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική μέσω ΕΣΠΑ:

(α) εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr). Για την εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

(β1) Για φοιτητές/τριες του Α.Ε.Ι: Στον χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (εκδίδεται σχετική πρόσκληση) οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν με e-mail στο internship@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://dasta.ionio.gr/internship) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σε μορφή pdf). 

(β2) Για φοιτητές/τριες του πρώην Τ.Ε.Ι.: Στον χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (εκδίδεται σχετική πρόσκληση) οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν με e-mail στο internshippstei@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://praktikiteiion.ionio.gr) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σε μορφή pdf).

 

4.2. Αξιολόγηση Αιτήσεων- Διαδικασία Επιλογής – Ενστάσεις

4.2.1 Αξιολόγηση Αιτήσεων και Διαδικασία Επιλογής

Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος ελέγχει αν:

(α) Ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις (βλ. παρ. 3.1 & 3.2)

(β) Ο φορέας είναι κατάλληλος για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή (συνάφεια αντικειμένου πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος) και εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση του φοιτητή στον αντίστοιχο φορέα. Ακολούθως εισηγείται τις αποφάσεις της στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, οι αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

(α) Για φοιτητές/τριες του Α.Ε.Ι: Η επιλογή των φοιτητών/τριών του πανεπιστημιακού προγράμματος, για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://internship.ionio.gr/gr/management/criteria/fst-dpt/

(β) Για φοιτητές/τριες του πρώην Τ.Ε.Ι.: Η επιλογή των φοιτητών/τριών του πρώην ΤΕΙ,  για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης  μέσω ΕΣΠΑ, μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής τα οποία είχαν οριστεί για το πρώην Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ [βάσει του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αριθμ. πρακτ. 29/2018 - ΑΔΑ:78ΜΨ4691Ο5-ΞΩΣ] εξακολουθούν να εφαρμόζονται/ισχύουν, και έχουν ως εξής:

 1. Εξάμηνο Σπουδών: Το εξάμηνο σπουδών που διανύει ο φοιτητής τη στιγμή που καταθέτει την αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης.
 2. Μέσος όρος των Μαθημάτων Ειδικότητας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος του φοιτητή στα Μαθήματα Ειδικότητας στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης.
 3. Είδος φορέα για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: Αν ο φορέας που επιλέγει ο φοιτητής για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι Δημόσιος ή Ιδιωτικός.

Αναλυτικά, η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται με τη βοήθεια του πίνακα 1.

Πίνακας 1. Ορισμός συντελεστή βαρύτητας και βαθμών κάθε κριτηρίου επιλογής για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ.

Περιγραφή Κριτηρίου

Βαθμοί

Συντελεστής Βαρύτητας

Εξάμηνο Σπουδών

8ο

100

30%

9ο

80

10ο

60

11ο

40

12ο και άνω

20

Μέσος Όρος Μαθημάτων Ειδικότητας

5,00-6,99

80

10%

7,00-8,49

90

8,50-10,00

100

Είδος Φορέα για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Ιδιωτικός

100

60%

Δημόσιος

60

Τέλος, η Επιτροπή πρακτικής άσκησης εισηγείται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τα οποία επικυρώνονται από τη σχετική Ιδρυματική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.  Τα αποτελέσματα αναρτώνται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών.

4.2.2 Ενστάσεις

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου εντός ορισμένου αριθμού ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων για Πρακτική Άσκηση, η οποία ορίζεται με απόφαση του Ιδρύματος. 

 

4.3. Εκπόνηση - Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

(α) Η Γραμματεία εκδίδει τη βεβαίωση έγκρισης πρακτικής άσκησης την οποία οι φοιτητές προσκομίζουν στο φορέα απασχόλησης.

(β) Υπογράφεται η Ειδική Σύμβαση Εργασίας ανάμεσα στο φορέα απασχόλησης, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον ασκούμενο φοιτητή.

(γ) Ο φοιτητής ξεκινά την πρακτική άσκηση του για την οποία τηρεί ημερολόγιο (βιβλίο πρακτικής άσκησης), στο οποίο καταγράφει ανελλιπώς τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

(δ) Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται με το πέρας του διμήνου κι εφόσον ο φοιτητής καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

 1. i) συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης

 2. ii) βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από το φορέα απασχόλησης

iii) βεβαίωση ενσήμων

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που θα επιλεγούν να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παραδοτέα όπως ορίζονται από τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος (Σχετικές οδηγίες/πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στις σχετικές ιστοσελίδες της πρακτικής άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου).

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ό,τι άλλο ισχύει για το προσωπικό του φορέα υποδοχής. Η ημερήσια απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπαιδευτικός, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να βρει καινούρια θέση, ώστε να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Οι φοιτητές ασφαλίζονται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον φορέα υποδοχής και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η πρακτική άσκηση. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο φοιτητής θα πρέπει να εκδώσει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ, εφόσον δεν διαθέτει.

Ο ασκούμενος δικαιούται να απουσιάσει από τον φορέα μία (1) ημέρα/μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά). Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος της πρακτικής άσκησης τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο (2) ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με e-mail (internship@ionio.gr) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του στον Φορέα.

Στην περίπτωση πραγματοποίηση πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ:

(α) αν ο/η φοιτητής/τρια ακυρώσει την πρακτική του/της άσκηση για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

(β) Η πληρωμή του ασκούμενου γίνεται εφάπαξ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα και τη σχετική πρόσκληση. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια. Το ύψος της συνολικής (μικτής) αμοιβής των φοιτητών για τους δύο μήνες απασχόλησης ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

Ενημέρωση: 16-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας