Πρακτική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Επιστήμης και Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου.
Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι συνδέει άμεσα τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον και κατ' αυτόν τον τρόπο αποτελεί βασική συνιστώσα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των αποφοίτων.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες του 3ου ή του 4ου έτους.
Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση στα μισά τουλάχιστον μαθήματα (των πρώτων 6 εξαμήνων) του Προγράμματος Σπουδών και στα μισά Μαθήματα Ειδίκευσης (των πρώτων 6 εξαμήνων).
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι δύο (2) μήνες.
Δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι:
Α. Βρίσκονται στο 6ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών
Β. Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα ½ τουλάχιστον μαθήματα (των πρώτων 6 εξαμήνων) του Προγράμματος Σπουδών και τα μισά Μαθήματα Ειδίκευσης (των πρώτων 6 εξαμήνων)
Τα Μαθήματα Ειδίκευσης είναι 14 και από αυτά οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 7 προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
1. Επεξεργασία Τροφίμων Ι
2. Ανάλυση Τροφίμων
3. Μικροβιολογία Τροφίμων
4. Μηχανική Τροφίμων
5. Χημεία Τροφίμων
6. Βιοτεχνολογία Τροφίμων
7. Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ
8. Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών
9. Επιστήμη και Τεχνολογία Λιπών και Ελαίων
10. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων του
11. Βιομηχανικές Ζυμώσεις
12. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων
13. Επιστήμη και Τεχνολογία Σιτηρών και Προϊόντων τους
14. Επιλογής από Ομάδα μαθημάτων Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1.Οι φοιτητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από:
• Περιγραφή του εταιρικού προφίλ (καταστατικού) του φορέα στον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του
• Επιστολή του εργοδότη, στην οποία αναφέρεται η πρόθεση απασχόλησης του φοιτητή στο φορέα και περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της εργασίας του φοιτητή στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του.
2.Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος ελέγχει αν:
• Ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις
• Ο φορέας είναι κατάλληλος για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή (συνάφεια αντικειμένου πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος) και εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση του φοιτητή στον αντίστοιχο φορέα.
3.Η Γραμματεία εκδίδει τη βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης για χρήση στο φορέα απασχόλησης.
4.Υπογράφεται η Ειδική Σύμβαση Εργασίας ανάμεσα στο φορέα απασχόλησης, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον ασκούμενο φοιτητή.
5.Ο φοιτητής ξεκινά την πρακτική άσκηση του την οποία καταγράφει ανελλιπώς στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.
6.Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται με το πέρας του διμήνου και εφόσον ο φοιτητής καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης και βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από το φορέα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ο ασκούμενος φοιτητής στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια της δίμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι συνδέει άμεσα τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί βασική συνιστώσα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των αποφοίτων.

Διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Δύο (2) μήνες για όλους τους φοιτητές

Χώροι πρακτικής άσκησης
Μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» επιδοτείται η πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ένα φορέα από τον κατάλογο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών του Τμήματος ή να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα φοιτητή.

Υποχρεώσεις -Δικαιώματα
Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ό,τι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.
Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπ/κός, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.
Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να βρει καινούργια θέση, ώστε να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης.
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
Κατά τη διάρκεια της δίμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Ενέργειες από πλευράς φοιτητή
1. Ο Φοιτητής αναζητά και βρίσκει τον Φορέα όπου θα κάνει την πρακτική του είτε α) μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (από τον κατάλογο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων) ή μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης/ΔΑΣΤΑ του Ιδρύματος, είτε β) με προσωπική προσπάθεια.
2. Ο Φοιτητής με δική του πρωτοβουλία συμφωνεί με την επιχείρηση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης.
3 Ο Φοιτητής υποβάλλει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος -στο πρωτόκολλο Γραμματείας -ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.
4. Ο Φοιτητής που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α. μπορεί να αναχωρήσει για την επιχείρηση και ζητά από την γραμματεία:
• Βεβαίωση έγκρισης πρακτικής άσκησης
• Βεβαίωση αποδοχής
5. Ο Φοιτητής αφήνει τη βεβαίωση έγκρισης πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση που επιθυμεί να τον απασχολήσει και παίρνει από την επιχείρηση συμπληρωμένη τη βεβαίωση αποδοχής, την οποία προσκομίζει στη Γραμματεία και αυτή με τη σειρά της την κοινοποιεί στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
6. Ο φοιτητής μπορεί να αναχωρήσει για την επιχείρηση που εγκρίθηκε από την επιτροπή Π.Α. του τμήματος για να εκπονήσει την πρακτική του και ζητά από την Γραμματεία :
• Τέσσερις (4) Συμβάσεις Εργασίας.
• Τη Βεβαίωση Τοποθέτησης της Ε. Π. Άσκησης.
• Βιβλιάριο Π.Α. Φοιτητή
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. για την επιχείρηση.
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. για τον φοιτητή.
• Οδηγό Πρακτικής Άσκησης
7. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει καθημερινά να συμπληρώνει στο βιβλίο πρακτικής άσκησης το αντικείμενο στο οποίο απασχολήθηκε. Οφείλει επίσης να συμπληρώνει και το αντίστοιχο ημερολόγιο και, γενικά, να συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα, αλλά και με τον επόπτη καθηγητή, παρέχοντας σχετική ενημέρωση για την πορεία της πρακτικής του άσκησης.
8. Αφού λήξει η εξάμηνη πρακτική άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για να επικυρώσει την πρακτική του:
• Αίτηση στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος -στο πρωτόκολλο Γραμματείας – ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.
• Το βιβλίο, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή και υπογεγραμμένο από τον ίδιο το φοιτητή, από τον επόπτη εργασίας του, ο οποίος θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του φοιτητή και από τον επόπτη εκπαιδευτικό.
• Απόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ)
• Βεβαίωση της Υπηρεσίας που να αναφέρει το αντικείμενο και τη διάρκεια της απασχόλησης του φοιτητή.
• Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και από τον ίδιο.

 

Φοιτητικά

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)