Πρακτική ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
gr  pdf.png  ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΟΑΕΔ)
Mέγεθος: 123.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Mέγεθος: 925 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Mέγεθος: 894.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου.

Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι συνδέει άμεσα τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον και κατ' αυτόν τον τρόπο αποτελεί βασική συνιστώσα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των αποφοίτων.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες.

Δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι:

Α. Βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών

Β. Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων

Γ. Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία επτά (7) μαθήματα ειδικότητας

Τα μαθήματα ειδικότητας είναι 14 και από αυτά οι φοιτητές/τριες χρειάζεται να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 7 προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
1. Ανάλυση τροφίμων.
2. Μικροβιολογία τροφίμων ΙΙ
3. Ενόργανη ανάλυση τροφίμων.
4. Επεξεργασία τροφίμων ΙΙ.
5. Βιομηχανικές ζυμώσεις.
6. Χημεία Τροφίμων.
7. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος.
8. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Σιτηρών.
9. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Φρούτων και Λαχανικών.
10. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων.
11. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Οίνου.
12. Τεχνολογία και Έλεγχος Νερού.
13. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος.
14. Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Ελαιόλαδου και Λιπαρών Υλών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΟΑΕΔ)

  1. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν την πρακτική άσκηση στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης μαθημάτων (dias.ionio.gr) κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων και να υποβάλλουν αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος.
  2. Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος ελέγχει αν:
  • Ο/Η φοιτητής/τρια πληροί τις προϋποθέσεις
  • Ο φορέας είναι κατάλληλος για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας (συνάφεια αντικειμένου πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος) και εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση του/της φοιτητή/τριας στον αντίστοιχο φορέα.
  1. Η Γραμματεία εκδίδει τη Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης για χρήση στο φορέα απασχόλησης.
  2. Υπογράφεται η Ειδική Σύμβαση Εργασίας ανάμεσα στο φορέα απασχόλησης, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.
  3. Ο/Η φοιτητής/τρια ξεκινά την πρακτική άσκησή του/της την οποία καταγράφει ανελλιπώς στο βιβλίο πρακτικής άσκησης (επισυνάπτεται).
  4. Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται με το πέρας του εξαμήνου και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης, βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από το φορέα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ: Στον χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (εκδίδεται σχετική πρόσκληση) θα πρέπει να στείλουν με e-mail στο internship@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://dasta.ionio.gr/internship) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σε μορφή pdf). Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα http://dasta.ionio.gr/internship ή να επικοινωνούν μέσω email στο internship@ionio.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.

Όταν ο/η ασκούμενος/η δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπ/κός, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του/της.

Σε περίπτωση υποτροπής του/της ασκούμενου/ης η επιχείρηση ή υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του/της. Τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια διαδικασία για να βρει καινούργια θέση, ώστε να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της Πρακτικής του/της Άσκησης.

Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης ο/η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια μπορεί για σοβαρούς λόγους ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

 

Ενημέρωση: 09-09-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας